ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Ethnasia αποποιείται όλες τις ευθύνες σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους που "συνδέονται" με αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Σε καμία περίπτωση η Ethnasia δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, ειδική, έμμεση, επακόλουθη ή τιμωρητική ζημία που θα προκύψει από απώλεια χρήσης, δεδομένων, διακοπή επιχείρησης, πωλήσεις ή κέρδη, είτε πρόκειται για σύμβαση, αμέλεια ή άλλα βασανιστικά ενέργεια, που προκύπτει από την πρόσβαση, τη χρήση ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την απόδοση αυτών των πληροφοριών, ακόμη και αν η Ethnasia ενημερώνεται ρητά για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν αυτην την εξαίρεση , επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.